REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MARKĘ TALYA 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu jest Anna Karczewska, Personal z siedzibą przy ul. Leona Berensona 12e/89 03-287 Warszawa NIP: 8792629320

 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony jednorazowo w terminie od 1 do 30 czerwca 2022. (Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania trwającego konkursu bez podania powodu).

3. Konkurs polega na wykonaniu oraz opublikowaniu na swoim Instagramie materiałów wizualnych (post lub reels oraz stories na Instagramie) prezentujących minimum jeden wybrany produkt marki Talya.

 

4. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na Instagramie marki Talya @talya poprzez oznaczenie oraz otagowanie marki na wykonanych materiałach wizualnych.

 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, obserwująca oficjalny profil marki Talya na Instagramie. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.Talya.pl

b/ zapoznanie się z zasadami konkursu, podanymi w poście konkursowym 

c) spełnienie warunków podanych w §3 p.1

 

3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz firm

współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

 1. Przedmiotem konkursu jest opublikowanie na swoim profilu społecznościowym Instagram fotografii (post) lub krótkiej formy video (reels) oraz Instastories przedstawiających letnią stylizację stworzoną z minimum jednego produktu marki Talya. Materiały wizualne mają zostać przekazane do wglądu Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram poprzez stosowne oznaczenie oraz otagowanie. 

 

2. Nagrodę otrzyma ta osoba, której zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora na podstawie subiektywnej oceny. 

 

3. Nagrodą w Konkursie jest voucher w wysokości 1000 PLN do wykorzystania w sklepie internetowym www.Talya.pl

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w wybranym przez siebie dniu konkursu)

 

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem Instagrama w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu.

 

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 

7. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba: Anna Karczewska

 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a/ upublicznienie swoich mediów społecznościowych (w celu umożliwienia organizatorowi wglądu do opublikowanego materiału)

b/ zaobserwowanie profilu marki Talya na Instagramie

c/ otagowanie posta wybranymi hasztagami

 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą odpowiadały  powyższym wymaganiom, wszystkie pozostałe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przekazaniem nagrody.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie