Obowiązujący od dnia 27 listopada 2022 roku.

 §1 Definicje

1) „Wydawca” - PERSONAL Anna Karczewska, ul. Berensona 12e/89, 03-287 Warszawa, NIP: 8792629320, REGON: 367475291;

2) „Sklep Internetowy” - sklep internetowy Wydawcy oferujący Towar, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.talya.pl;

3) „Karta Prezentowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny Sklepie Internetowym, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Sklepie Internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Prezentowej;

4)„Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Prezentową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Prezentowej;

6)„Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Prezentowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym;

7)„Towar/Towary” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Sklepie Internetowym;

8)„Regulamin” - regulamin Karty Prezentowej dostępny na stronie internetowej https://talya.pl/pages/regulamin-karty-prezentowej. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Prezentowych.

9)”Kod Karty Prezentowej” – ciąg znaków przypisany do Karty Prezentowej, umożliwiający dokonanie Transakcji.

10)” Transakcja” - jednorazowa operacja dokonana przy użyciu Karty Prezentowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie Prezentowej na Towar oferowany przez Wydawcę w Sklepie internetowym.

 §2 Postanowienia ogólne

 1. Karta Prezentowa może być zrealizowana w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym Użytkownik może za pomocą Karty Prezentowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru.
 2. Karta Prezentowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Prezentowej.
 3. Karta Prezentowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu. Okres ważności Karty Prezentowej wskazany jest w wiadomości e-mail wraz z którym dostarczona została Nabywcy zakupiona Karta Prezentowa.
 4. Korzystanie z Karty Prezentowej jest możliwe wyłącznie w okresie ważności Karty Prezentowej. W przypadku wątpliwości co do okresu ważności Karty Prezentowej, Użytkownik powinien skontaktować się z Wydawcą.
 5. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 6. Doładowanie Karty Prezentowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 7. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Prezentową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 §3 Wydanie i aktywacja Karty Prezentowej 

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Prezentowej wybranej przez Nabywcę.
 2. Karta Podarunkowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 100,00 zł; 200,00 zł; 300,00 zł; 500,00 zł; 1000,00 zł;
 3. Zapłata za Kartę Prezentową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym. Akceptowane przez Wydawcę sposoby i terminy płatności za zamówioną w Sklepie Internetowym Kartę Podarunkową zostały wskazane w regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. Płatność za Kartę Prezentową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Prezentowej.
 5. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Prezentowej oraz do przyjmowania Karty Prezentowej do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
 6. Wydanie Nabywcy Karty Prezentowej następuje po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 7. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową (“Aktywacja”) po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i bezpośrednio przed wysłaniem Nabywcy Karty Prezentowej za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Karta Podarunkowa wyposażona jest w unikalny Kod Karty Prezentowej.

 §4 Zasady korzystania z Karty Prezentowej

 1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Prezentowa, która jest aktywna a jej termin ważności nie zakończył się.
 2. W przypadku transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik realizuje Kartę Prezentową przez wprowadzenie w trakcie transakcji do formularza zamówienia w miejscu do tego przeznaczonym Kod Karty Prezentowej.
 3. Z chwilą ustalenia aktualnej wartości nominalnej Karty Prezentowej, a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru i kosztu dostarczenia zamówionego Towaru, Wydawca zalicza Kartę Prezentową na poczet ceny Towaru i kosztów dostarczenia zamówionego Towaru i pomniejsza aktualną wartość nominalną Karty Prezentowej o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Prezentowej i kosztów dostarczenia zamówionego Towaru.
 4. Aktualną wartością nominalną Karty Prezentowej jest początkowa wartość nominalna Karty Prezentowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Prezentowej. W przypadku transakcji dokonywanych w Sklepie Internetowym, w których Użytkownik dodatkowo pokrył za pomocą Karty Prezentowej również koszty dostarczenia zamówionego Towaru - aktualną wartością nominalną Karty Prezentowej jest początkowa wartość nominalna Karty Prezentowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Prezentowej oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Prezentowej, obowiązująca w Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa. Wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wyznacza wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wskazana w Sklepie Internetowym.
 5. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Prezentowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym.
 6. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Prezentowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Prezentowych.
 7. Przy realizacji Karty Prezentowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Prezentowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym Użytkownik wybrał opcję pokrycia kosztów dostarczenia zamówionego Towaru za pomocą Karty Prezentowej) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej. Aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 8. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Prezentowej poprzez wysłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres kontakt@talya.pl
 9. Karta Prezentowa uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Prezentowej.
 10. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Prezentowej w następujących przypadkach:
  1. upływu okresu ważności Karty Prezentowej
  2. gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
§5 Odpowiedzialność Wydawcy 
 1. Ryzyko utraty Karty Prezentowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Prezentowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Prezentowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Prezentowej.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Prezentowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Prezentowej).
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Prezentową, która została utracona z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.

 §6 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Prezentową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje należy przesłać na adres email Wydawcy: kontakt@talya.pl za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę wydania Karty Prezentowej, numer Karty Prezentowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.

 §7 Zwrot Karty Prezentowej i zwrot towaru 

 1. Nabywca, który zawarł umowę o Kartę Prezentową za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może odstąpić od umowy o Kartę Prezentową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie Wydawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@talya.pl. W sytuacji, w której Karta Prezentowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Prezentowej, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Kartę Prezentową Nabywca zobowiązuje się, że do czasu rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od umowy o Kartę Prezentową Nabywca nie skorzysta z Karty Prezentowej. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Prezentową a pozytywnym rozpatrzeniem oświadczenia przez Wydawcę Nabywca zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Karty Prezentowej w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Karty Prezentowej. Odstąpienie od umowy o Kartę Prezentową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową w przypadku odstąpienia od takiej umowy wskazany zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Karta Prezentowa podlega wymianie lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Prezentowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Prezentowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Prezentową oraz zwrotu Karty Prezentowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Karty Prezentowej, zwrot ceny Karty Prezentowej lub Towaru lub części ceny Karty Prezentowej lub Towaru w związku z jej obniżeniem tejże ceny lub zwrot wartości kosztów dostarczenia Towaru nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Prezentową lub Towar danym sposobem zapłaty.

 §8 Postanowienia końcowe 

 1. Nabycie lub realizacja Karty Prezentowej są jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Nabywca Karty Prezentowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.
 3. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://talya.pl/pages/regulamin-karty-prezentowej. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://talya.pl/pages/regulamin-karty-prezentowej oraz w Sklepie Internetowym wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2022 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Prezentowych aktywowanych w i po tej dacie. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, uprawnienia Użytkowników realizowane będą w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty Podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Prezentowych w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY O KARTĘ PREZENTOWĄ ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Adresat:

PERSONAL Anna Karczewska
ul. Leona Berensona 12e/89
03-287 Warszawa

e-mail: kontakt@talya.pl

 

Ja, …..(imię i nazwisko)…………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Prezentowej

 

Lp.

Nazwa

Ilość

Kod Karty Prezentowej

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 


Karta podarunkowa nie została zrealizowana / Zrealizowano …(zł)…. z wartości nominalnej karty(*)

 

 

Data zawarcia umowy                                                                                                                   

 

Imię i nazwisko konsumenta                                                                                                         

 

 


                                                                      

Podpis konsumenta(-ów)

           (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.